A1

Wêz Handich / DOW / TFS A1

 

Trainers/coaches

Jacob van der Heide, Marrit Nijmeijer en Anne Zuiderveld

Dames

Sietske Bijlsma

Femke Kuipers

Femke Merkus

Abby van der Mei

Naomi van der Meulen

Janiek Ozinga

Ilse Postma

Tjally Sipma

Elise Westerhof

Silke Zandstra

Heren

Jorn Kloosterman

Gauke van der Mei

Jente Nijboer

Johannes-Klaas Zandbergen

 

 

 

 

 

 

Wedstrijverslagen