5e

DOW / Wêz Handich 5

 

Trainer

Bert Blauw

Dames

Grytsje Antuma

Henny Hoekstra-Wagenaar

Jantina de Jong

Nynke Numan

Janna Siderius

BT van der Weg

Heren

Wichard Benedictus

Teake Bosman

Jurjen Rienk de Jong

Foppe Jan de Meer

Wietze Numan

Michiel Zumkehr

Wedstrijverslagen